Založ si blog

Ideálny občiansky program? (Opatrenia podľa rezortov)

Keďže opäť sa mnoho ľudí prihlásilo s doplnením bodov na Občianskej iniciatíve SK, rozhodol som sa znova spraviť revíziu návrhov. Tentokrát podľa vplyvu na konkrétne rezorty. Posúďte sami, či by boli prospešné. Ďakujem.

 

A: MEDZIREZORTNÉ:

1. Zákaz stratového štátneho či iného verejného rozpočtu.

2. Každoročné zúčtovanie vlády, parlamentu, ministerstiev, VÚC, miest a obcí o ich stave a prezidenta o stave štátu.

3. Zavedenie povinnosti automatického zverejňovania všetkých výdavkov a príjmov verejnej správy a samosprávy a spolu s nimi súvisiacou dokumentáciou dopodrobna   na stanovených verejných miestach a internetovej stránke konkrétnej inštitúcie.

4. Zavedenie transparentných občanmi kontrolovateľných výberových procesov (aby sa predišlo šitiu výberového procesu na mieru) na pozície vo verejnej správe a samospráve.

5. Zmodernizovanie, zelektronizovanie a vzájomné prepojenie inštitúcii verejnej správy. (Aby sa zjednodušila administratíve a aby občan nemusel chodiť od úradu k úradu, aby sa zrýchlili a prepojili procesy inštitúcií verejnej správy a samosprávy, ušetrili verejné finančné prostriedky ako aj prostriedky a čas občanov.)

6. Zúženie štátnej správy, zvýšenie jej efektivity modernizáciou a zavedením mechanizmov sledujúcich efektivitu práce (aj manažérov) a pravidelné zisťovanie spätnej väzby Štatistickým úradom a vytvorenie Centrálneho úradu sťažností občanov.

7. Zavedenie štatistického zisťovania národnosti, rasy, štátnej príslušnosti pri každom styku so verejnou správou, samosprávou a štátnymi inštitúciami a orgánmi s cieľom zabrániť akejkoľvek diskriminácií vo vzťahu občan štát.

8. Zavedenie manažérskych zmlúv v štátnych podnikoch pre vrcholových manažérov, kde plat a bonusy budú pevne napojené na hospodárenie štátneho podniku.

9. Zavedenie zásady: jeden človek, jeden verejný mandát, jeden plat.

10. Zavedenie mechanizmov vzájomnej kontroly výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci a zachovanie určitej miery nezávislosti navzájom. Tj. Verejné voľby sudcov do najvyšších súdnych orgánov spojených s voľbami do NRSR.

11. Pre každé miesto v štátnej a verejnej správe stanoviť jasné minimálne kritériá, stanoviť, ktoré posty sú nominačné a ktoré nie.

12. Nedodržiavanie, ktoréhokoľvek bodu vedie automaticky k sankciám, vyvodeniu osobnej zodpovednosti a trestu.

 

B: EKONOMICKÉ, HOSPODÁRSKE, FINANČNÉ:

1. Všetky strategické prírodne zdroje a siete patriace štátu = verejnosti, súkromník si ich môže iba prenajímať, zákaz privatizácie týchto zdrojov a sietí. Nadobudnúť do vlastníctva štátu prirodzené sieťové monopoly, aby sa predišlo zneužitiu dominantného postavenia na trhu, spravovať siete a vpúšťať do nich za paušálne poplatky poskytovateľov služieb a tým dosiahnuť rovnosť príležitostí aj v týchto sektoroch.

2. Zákaz obchodovania s firmami z daňových rajov a ich podnikateľských aktivít na území SR.

3. Zavedenie duálnej vonku nekonvertibilnej a bezúročnej meny slovenskej koruny vo výmennom kurze 1:1.

4. Zavedenie minimálnej a maximálnej mzdy vo verejnej sfére a rovnakých platových zákonov pre všetky skupiny verejnej sféry a jej naviazanie na priemernú mzdu v NH (nielen lekárov a sestričiek, zrušiť odstupné poslancov, keďže sú volení na dobu určitú, povinne zverejňovať všetky zmluvy štátnych zamestnancov, alebo aspoň všetky príjmy a zamestnanecké výhody najmä vrcholových manažérov štátnych podnikov).

5. Podpora malých a stredných podnikateľov so sídlom na Slovensku.

6. Zjednotenie daní a odvodov do jednej dane z príjmu zo superhrubej mzdy (ktorá bude progresívna od 10 – 50%).

7. Zrušenie DPH a zavedenie dane z obratu/transakcie (do 10%), každá finančná operácie mimo vnútrofiremných bude musieť prejsť cez štátnu „obratovú“ banku, kde bude mať každý finančný subjekt povinný účet, iba takéto transakcie sa budú môcť účtovať.

8. Možnosť občana rozhodnúť o rozdelení svojej dane: (z celej dane)

  • 10% – na konkrétny cieľ,
  • 20%rozpočtovú kapitolu štátneho rozpočtu,
  • 20% – na rozpočtovú kapitolu VÚC,
  • 50% – ostáva na rozhodnutí vlády.

9. Zvýšenie príjmu štátneho rozpočtu z dane z tabaku, liehovín a minerálnych olejov, nezdrav0 potraviny s vysokým obsahom cukrov (na krytie ekologických a zdravotných dopadov na obyvateľstvo).

10. Zavedenie povinnosti odvodov (zo zjednotenej dane) len do jednej štátnej sociálnej a štátnej zdravotnej poisťovni). Ostatná pripoistenia spraviť dobrovoľnými v bankách, alebo súkromných DSS-kách.

11. Zavedenie automatického mechanizmu na vyhlásenie konkurzu spoločnosti Zdravotnou či Sociálnou poisťovňou pri prekročení istej hranice a zákaz podnikania v akejkoľvek spoločnosti pre štatutárov zbankrotovanej spoločnosti na dobu min. 5 rokov.

12. Vytvorenie zákonov pre regulovanie finančných trhov, aby sa peniaze neodlievali do nereálnej ekonomiky a aby občania neniesli na chrbte bremeno, za ktoré sú zodpovední investori, bankári a nezodpovední veritelia (morálne hazardujúci).

 

C: SPRAVODLIVOSŤ:

1. Zrušenie trestnoprávnej imunity, zrovnoprávnenie občanov s verejnými činiteľmi a zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov, nominantov a osôb spravujúcich, nakladajúcich s verejnými statkami.

2. Vyšetrenie káuz, odsúdenie a potrestanie verejných činiteľov, ktorí boli účastníkmi v kauzách, kde sa vytuneloval, či okradol štát, zhabanie ich majetku a výkon trestu vo väzenských pracovných táboroch. Zavedenie zákona a trestu za zneužitie moci verejného činiteľa použiteľného pri korupcii.

3. Zlepšenie vymožiteľnosti práva prostredníctvom stanovenia presných časových harmonogramov a max. časovej dĺžky a výšky peňažných výdavkov na súdne konania (,ktoré sa dajú takto stanoviť, vyčísliť).

4. Zrušenie definitívy sudcov.

5. Zavedenie verejných pojednávaní a kamerových systémov do každej súdnej siene a online prenosov na stránke MS SR.

6. Zavedenie princípu: Kto poruší právo druhého, automaticky sa vzdáva práva svojho. Zvýšenie trestov a zavedenie trestu verejných prác pre každého väzňa, aby sa nemrhali verejné financie na takéto živly.

7. Zavedenie preukazovania nadobudnutého majetku a to i pri dedení, ešte pred prevodom dedičského podielu zdokladovať, že majetok bol nadobudnutý z riadnych a zdanených príjmov. V prípade daru, že darca tieto prostriedky nadobudol z riadnych a zdanených príjmov. Povinnosť finančnej polície robiť kontrolu cez kataster a evidenciu motorových vozidiel.

8. Nová občianska ústava.

9. Elektronické zákonníky, pribežne aktualizované v plnom znení v jednom jednoliatom dokumente bez odkazov na novelizácie. Tie budú už priamo integrované v texte nových elektronických zákonníkov.

10. Zavedenie hodnotenia kontroly sudcov, hodnotenia právnikov a advokátov na štátnej webstránke.

11. Voľby najvyšších sudcov, na ostatné posty priebežné výerové konania.

 

D: ŠKOLSTVO:

1. Štátom zabezpečená bezplatná základná sieť zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.

2. Zavedenie hodnotenia učiteľov rodičmi žiakov a študentmi cez centrálnu webstránku ministerstva školstva.

3. Vytvorenie platformy, programu partnerstva medzi podnikmi a školami, kde by školy vychovávali priamo na zákazku podnikov platiacich časť z nákladov na žiaka, pracovníkov pre podniky.

 

E: ZDRAVOTNÍCTVO:

1. Štátom zabezpečená bezplatná základná sieť zdravotnej starostlivosti a vzdelávania.

2. Zavedenie hodnotenia lekárov pacientmi cez štátnu centrálnu webstránku.

3. Zavedenie elektronickej karty pacienta.

4. Zriadenie jednej štátnej poisťovne neprodukujúcej zisk, ale úsporu.

 

F: DOPRAVA, KOMUNIKAČNÉ SIETE, ENERGETIKA:

1. Zriadenie verejnoprávneho TV aj rozhlasového kanálu a on-line prenosov na stránkach jednotlivých ministerstiev a vlády, kde sa budú prenášať prenosy NRSR, verejných podujatí, zameraný na verejné dianie a politiku s cieľom priblížiť verejné dianie bližšie k občanovi.

2. Podpora podnikateľom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

3. Vytvorenie programu na zabezpečenie energetickej samostatnosti.

 

G: POĽNOHOSPODÁRSTVO:

1. Podpora malých a stredných podnikateľov so sídlom na Slovensku.

2. Vytvorenie programu na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti.

3. Vytvorenie inkubačných centier pre začínajúcich poľnohospodárov v budovách vlastniacich štátom s výhodným nájmom na prvé roky.

 

H: ZAHRANIČNÉ VZŤAHY:

1. Vystúpenie z NATO, vyhlásenie neutrality.

2. Zváženie zotrvania v EÚ a skôr prestup do EFTA = Európskeho združenia voľného obchodu.

3. Odluka cirkvi od štátu, súpis jej majetku a jej zdanenie.

 

I: BEZPEČNOSŤ, VNÚTRO:

1. Vytvorenie celoslovenskej kriminálnej mapy.

2. Posilnenie bezpečnostných zložiek v oblastiach s najväčším výskytom kriminality.

3. Stiahnutie vojakov z misií, ktoré nespadajú pod mandát OSN.

4. Zavedenie trestov verejnoprospešných prác pri menej závažných finančných trestoch a povinnosť väzňov odpracovať si svoje náklady na väzbu.

5. Vytvorenie na každom okrese zložky boja proti korupcii, zriadenie tajných agentov a schránky pre anonymné nahlásenia a povinnosti sa týmito nahláseniami zaoberať.

 

J: SAMOSPRÁVA:

1. Zákaz stratového štátneho či iného verejného rozpočtu.

2. Každoročné zúčtovanie vlády, parlamentu, ministerstiev, VÚC, miest a obcí o ich stave a prezidenta o stave štátu.

3. Zavedenie povinnosti automatického zverejňovania všetkých výdavkov a príjmov verejnej správy a samosprávy a spolu s nimi súvisiacou dokumentáciou dopodrobna na stanovených verejných miestach a internetovej stránke konkrétnej inštitúcie.

 

K: VOLEBNÝ SYSTÉM:

1. Zmena volebného systému na väčšinový s nepárnym počtom obvodov a možnosťou voliť aj nestraníkov a zníženie volebnej kaucie na 5000 Eur.

2. Možnosť voleného zástupcu odvolať rovnakým počtom hlasov voličov/občanov, aký získal pri voľbách cez petíciu aj nahradenie ďalším v poradí s najviac dosiahnutými hlasmi v obvode (nie automaticky náhradníkom zo strany).

3. Zníženie počtu poslancov na nepárny počet (napr. 99) a zadefinovanie nominačných postov vo verejnej správe.

4. Zníženie kvóra na vypísanie referenda (napr. na 10% počtu občanov žijúcich na území, ktorého sa referendum týka), termín vyhlásenia referenda sa predĺži na rok, aby sa mohla vyvolať celospoločenská debata (priestor vo verejnoprávnych médiách) a zrušenie kvóra pre vyhlásenie platnosti referenda.

5. Zavedenie povinnosti zúčastniť sa na voľbách s možnosťou nemám koho voliť = volím úradnícku vládu a následne zavedenie elektronických volieb a aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Za každú poznámku, návrh, či doplnenie ďakujem. Na záver ešte jedno dovysvetlenie, prečo tieto body formulujeme a snažíme sa dať dokopy. Nerobíme to pre žiadnu politickú stranu, žiadnu záujmovú skupinu ani pre nové prasiatka, aby sa dostali ku korýtkam. Robíme to pre nás občanov, aby sme vedeli začo demonštrovať, čo žiadať. Lebo stačí sa všimnúť, čo dosiahli protesty gorila, kde ľudia ani nevedeli presne začo demonštrujú. Ak niečo chceme zmeniť musíme to najprv pomenovať a sformulovať. Všetkým, čo s nami sympatiyujú srdečná vďaka a vďaka aj neprajníkom, lebo kvôli nim sme silnejší ako sme boli na začiatku :)

 

OI SK

Zisky ropných spoločností + Gazprom (2009-2022)

09.03.2023

Kým jedni strácajú, druhí profitujú aj počas krízy. V nasledujúcom grafe môžete vidieť percentuálny podiel fixných nákladov zložených z priemernej ceny ropy (APSP za Brent, WTI, Arabskú ropu) prepočítanú na Euro/liter a hornej hranici spotrebnej dane z minerálnych olejov z priemernej ceny za benzín (95 a 98 oktánových) a motorovú naftu na čerpacích staniciach od [...]

Už aj Mongolsko je pred nami.

24.05.2021

Počet novoinfikovaných COVIDom už niekoľko týždňov klesá, v nemocniciach sa uvoľňujú lôžka, začali sa športové zápasy a vonku nám prichádza pomaly ale iste záhradkárska sezóna. Ak si odmyslíme politické divadlo, dalo by sa povedať, že konečne tu máme viac pozitívnych vecí. No netreba zabúdať, že ešte stále bojujeme. Bojujeme proti COVIDu, no a keď sa človek v [...]

uss harder

Unikátny objav. Našli slávnu americkú ponorku USS Harder, je takmer nepoškodená

25.05.2024 21:54

Na palube bolo 79 námorníkov vrátane veliteľa Samuela Deeleyho, ktorý bol známy aj pod prezývkou "vrah torpédoborcov".

maldivy Nekton Mission 2022

Zodpovedné sú za 0,003 % emisií, doplácajú na bohatých. Pre stúpajúcu hladinu morí volajú Maldivy o pomoc

25.05.2024 21:17

Tamojšia vláda upozornila, že toto nízko položené súostrovie Indického oceánu je vylúčené z najštedrejších podporných opatrení.

india, požiar

Požiar zábavného centra v Indii pripravil o život 24 ľudí, zomrelo aj mnoho detí

25.05.2024 18:22, aktualizované: 20:39

Polícia zadržala majiteľa a manažéra centra. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

UN Sudan

Prokurátor, ktorý chce dostať izraelského premiéra za mreže, obhajoval zločinca, čo podporoval odsekávanie končatín

25.05.2024 18:00

Karim Khan, ktorý by rád videl Benjamina Netanjahua vo väzení, pôsobil ako advokát libérijského prezidenta prezývaného mäsiar z Monrovie.

Martin

Rob druhému tak, akoby si chcel, aby druhý robil tebe.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 415
Celková čítanosť: 1612474x
Priemerná čítanosť článkov: 3885x

Autor blogu