Založ si blog

Články zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktoré sa u nás a vo vyspelých kapitalistických demokraciách porušujú? Práve pre kapitalistické zmýšľanie. . .

Spravte si o nich vlastný názor. Môj komentár a názor je v zátvorkách. Nemusíte sa s ním stotožňovať, ale pouvažujte aspoň, čo je realita a akú hru to na nás kto hrá.

 

Článok 1: Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach.

(Čo znamená, že štátny príslušník napr. štátu tzv. východnej Európy nie je menejcenný ako občan štátu Západnej Európy – chýba reciprocita v zavádzaní ochranných opatrení)

= článok sa porušuje

Článok 2: Každý je oprávnený na všetky slobody a práva, ktoré ustanovuje táto deklarácia, bez akéhokoľvek ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.

Ďalej sa nebude robiť nijaký rozdiel na základe politického, právneho alebo medzinárodného postavenia krajiny alebo územia, ku ktorým patrí sloboda, či ide o krajinu alebo územie nezávislé, poručenské, nesamosprávne alebo podrobené inému obmedzeniu suverenity.

(už porušením jedného ustanovenia celý tento odsek nemá zmysel)

= článok sa porušuje

 

Článok 3: Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť. (Osobná bezpečnosť nie je vôbec zabezpečená v niektorých obciach či tzv. Getách v mestách.)

= článok sa porušuje

 

Článok 4: Nikto nesmie byť držaný v otroctve alebo nevoľníctve. Všetky formy otroctva a obchody s otrokmi sú zakázané.

(Teda aj ekonomické otroctvo prejavujúce sa cez úroky, znehodnocovania práce cez výmené kurzy mien a odlievanie kapitálu z reálnej ekonomiky na trhy = do nereálnej ekonomiky)

= článok sa porušuje

 

Článok 5: Nikto nesmie byť podrobený mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

(Malo by sa tam pridať, okrem tých, ktorí sa svojich práv zbavili porušením týchto práv druhých. Inak je tato stat ľahko zneužívaná práve asociálnymi živlami.)

= článok sa porušuje

 

Článok 6: Každý má právo, aby všade bola uznávaná jeho právna osobnosť.

(Keď neexistujú nestranné súdy, tak sa táto stáť nedá dodržať.)

= článok sa porušuje

 

Článok 7: Všetci sú pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú základnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu k tejto diskriminácii.

(Nie všetci sú si pred zákonom rovní, bohatší sú totiž o čosi rovnejší a neprispôsobivé skupiny sú zase pozitívne diskriminované a tým sa diskriminuje majorita a to sa tiež nesmie konať.)

= článok sa porušuje

 

Článok 8: Každý má právo na účinnú ochranu proti činom, ktoré porušujú základné práva, ktoré sú mu priznané ústavou alebo zákonom pred vnútroštátnymi súdmi.

(Chýba slovíčko nestrané pri vnútroštátnych súdoch. Logicky nesprávne nadväzuje na iné state v texte.)

= článok sa porušuje

 

Článok 10: Každý má rovnaké právo byť riadne a verejne vypočutý nezávislým a nestranným súdom, pokiaľ ide o určenie jeho práv a povinností alebo o akékoľvek trestné obvinenie proti nemu.

(Keďže nestrannosť súdov u nás je viac než otázna, tak tento článok je pre našu krajinu zbytočný.)

= článok sa porušuje

 

Článok 12: Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takým zásahom alebo útokom.

(Slovíčko svojvoľne by malo byť nahradené iným, kvôli možnosti vykladať ho dosť obšírne.)

= článok sa podľa mojej mienky porušuje pri sledovaní či už v práci, alebo v osobnom živote tajnými službami, preto by potreboval prepracovanie

 

Článok 17: Každý má právo vlastniť majetok tak sám, ako aj spolu s iným. Nikto nesmie byť svojvoľne pozbavený svojho majetku.

(Ani cez dane, ani cez neprimerané ceny súkromných firiem.)

= článok sa porušuje

 

Článok 18: Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Toto právo zahrňuje v sebe i voľnosť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či verejne alebo súkromne, vyučovaním alebo vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.

(Sloboba prejavu je u nás ohraničená a záleží na vôli osôb, ktoré vlastnia masovokomunikačné prostriedky a majú v rukách moc.)

= článok sa porušuje

Článok 19: Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu. Toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel vinu pre svoje presvedčenie a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

(Ten istý dôvod ako pri článku 19, plus zákaz šírenia niektorých ideológií. Šírenie podľa mňa nie je problem, ale porušovanie práv áno a proti takým sa má zasahovať. Myšlienky predsa neublížia, len ich prevedeie áno.)

= článok sa porušuje

 

Článok 20: Každému je zaručená sloboda pokojného zhromažďovania a združovania. Nikto nesmie byť nútený, aby bol členom nejakého združenia.

(Existujú nepriame obmedzenia. Napr. Ak niekto chce kandidovať do NRSR musí byť členom nejakej strany. A k zhromažďovaniu sa musí prihlásiť či ho oznámiť.)

= článok sa porušuje

 

Článok 21: Každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne volených zástupcov. Každý má právo na rovnaký prístup k verejným službám vo svojej krajine. Základom vládnej moci nech je vôľa ľudu.

Táto vôľa má byť vyjadrená pravidelne konanými a správne uskutočňovanými voľbami, na základe všeobecného a rovnakého hlasovacieho práva tajným hlasovaním alebo iným rovnocenným postupom, zabezpečujúcim slobodu hlasovania.

(Nie každý má rovnaký prístup k verejným službám kvôli slabej nfraštruktúre a kvôli uprednostňovaniu verejných činiteľov pred obyčajnými občanmi.)

= článok sa porušuje

 

Článok 22: Každý človek ako člen spoločnosti má právo na sociálne zabezpečenie a nárok na to, aby mu boli národným úsilím a medzinárodnou súčinnosťou v súlade s organizáciou a prostriedkami príslušného štátu zabezpečené hospodárske, sociálne a kultúrne práva, nevyhnutné na jeho dôstojnosť a na slobodný rozvoj jeho osobnosti.

(Pre schopnosť ovládania štátov a ich občanov vlastníkmi kapitálu, nie je dôstojnosť a ani sloboda rozvoja osobnosti čleka zabezpečená.)

= článok sa porušuje

 

Článok 23: Každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu povolania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti. Každý má, bez akejkoľvek diskriminácie, nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu.

Každý, kto pracuje, má nárok na spravodlivú a uspokojivú odmenu, ktorá by zabezpečovala jemu samému a jeho rodine živobytie zodpovedajúce ľudskej dôstojnosti a ktorá by bola doplnená, keby to bolo potrebné, inými prostriedkami sociálnej ochrany.

Na ochranu svojich záujmov má každý právo zakladať odborové organizácie a pristupovať k nim.

(Nič z toho sa u nás nedodržuje. Inak by sme mali platy ako na Západe a mohli svojvoľne zakladať odborové organizácie, čo sa však v niektorých podnikoch zmluvne zakazuje.)

= článok sa porušuje

 

Článok 24: Každý má právo na odpočinok a na zotavenie, vrátane rozumného obmedzenia pracovných hodín a pravidelnej platenej dovolenky.

(Existujú niektoré organizácie, ktoré jednoducho nedovoľujú preplácať pracovníkom zvyšnú dovolenku dovolenku a jej čerpanie limitujú.)

= článok sa porušuje

 

Článok 25: Každý má právo na životnú úroveň primeranú zdraviu a blahobytu jeho i jeho rodiny, rátajúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku opateru a nevyhnutné sociálne služby, právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré vznikli okolnosťami nezávislými od jeho vôle. Materstvo a detstvo majú nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc. Všetky deti, či manželské, či nemanželské, požívajú rovnakú sociálnu ochranu.

(Čo z toho náš štát uplatňuje, alebo môže uplatňovať, keď niekto ho permanatne vysáva?)

= Článok sa porušuje

 

Článok 28: Každý má právo na existenciu takého spoločenského a medzinárodného poriadku, v ktorom by sa práva a slobody stanovené v tejto deklarácii plne uskutočnili.

(Také medzinárodné spoločenstvo nejestvuje.)

= Článok sa porušuje

 

Článok 29: Každý má povinnosti voči spoločnosti, v ktorej jedine môže slobodne a plne rozvinúť svoju osobnosť. Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len obmedzeniam ustanoveným zákonom výhradne preto, aby sa zabezpečilo uznanie a zachovávanie práv a slobôd ostatných a vyhovelo sa spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti.

(Pri výkone svojich práv u nás nie sú takmer nijako obmedzení verejní zástupcovia, lebo nemajú žiadnu zodpovednosť za ožobračovanie národa a tým obmedzujú práva druhých.)

= Článok sa porušuje

 

Článok 30: Nič v tejto deklarácii sa nemôže vykladať tak, aby dávalo ktorémukoľvek štátu, ktorejkoľvek skupine alebo osobe akékoľvek právo vyvíjať činnosť alebo dopustiť sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo niektorej zo slobôd uvedených v tejto deklarácii.

(Tak k tomu stačí povedať len toľko: Že a čo Sýria, Lýbia, Irán, Kuba, Severná Kórea, a prečo nie Africké štáty a ich chudobné a diktátormi postivané obyvateľstvo?)

= Článok sa porušuje

 

Je nám niečo také potrebné, keď sa síce oficiálne k tomu hlásime, ale reálne z 30 bodov dodržiavame so zavretými očami osem? Btw podobné práva sú zaručované Chartou základných práv EÚ, ale podobne veľmi málo z nich sa dodržiava reálne.

 

www.obcianskainiciativa.sk

. Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí.

10.03.2016

Kým SDKÚ a KDH sa pre svoju vzdialenosť od reality slovenského občana dostali mimo parlament. Súčasné pravo-ľavé bitky o koryto môžu priviesť ďalšie "štandardné" strany mimo parlament, viac »

. Zbraňami demokracie proti každemu typu demagógie.

09.03.2016

Aj vy sa niekedy pýtate: Kde je tá povestná novinárska objektivita, keď sa do relácií nepozývajú všetky dotknuté strany? Kde je tá demokratická transparentnosť a mechanizmus ochrany právneho viac »

. Možno aj o tebe.

08.03.2015

Ty. Nečuduj sa. Veď aj o tebe to bude... Ty! Čo už len ja? Ja len rozprávam. Ale to ty žiješ. Na základe skúsenosti s tebou to tu píšem. Ešte stále netušíš o čom tu hovorím? No predsa viac »

Saudi Arabia Writer Killed

Saudská Arábia odmietla vydať Turecku podozrivých v prípade vraždy Chášakdžího

09.12.2018 19:59

O extradíciu sa snažil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

rušeň, vlak, zssk

Ľuďom dochádza s vlakmi trpezlivosť

09.12.2018 18:00

Do svojho cieľa často prichádzajú neskoro. Nestíhajú prípoje ani dohodnuté stretnutia.

Syria, aleppo, chemický útok

OSN obnoví dodávky humanitárnej pomoci do Sýrie

09.12.2018 17:45

Je to prvá cezhraničná zásielka humanitárnej pomoci, odkedy sýrska vláda znovu získala kontrolu nad hlavným hraničným priechodom Nasíb.

donald trump

Donald Trump nesmie zasahovať do francúzskej politiky, bráni sa francúzska vláda

09.12.2018 16:02

Trump uverejnil na Twitteri správy o protivládnych protestoch vo Francúzsku a napadol aj Parížsku dohodu.

Martin

Rob druhému tak, akoby si chcel, aby druhý robil tebe.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 411
Celková čítanosť: 1142978x
Priemerná čítanosť článkov: 2781x

Autor blogu